Gjør oljeindustrien grønnere

Med 175.000 kroner fra Innovasjonsrammen kunne Prototech konseptualisere ideen om å bruke gass fra reservoaret til effektiv og miljøvennlig strømproduksjon på havets bunn. 

Med konsept-skisser gikk CRM Prototech i gang med å ta knekken på ideen. Det klarte de ikke. Neste skritt var å presentere ideen for oljeselskapene. Med konseptskisser kunne oljeselskapene vurdere ideen, og de fattet interesse. Små midler fra Innovasjonsrammen foranlediget et stort utviklingsprosjektprosjekt, som vil få stor betydning for oljevirksomhet, skipsfart og fotavtrykket.

– Uten støtten fra GCE SubSea og Innovasjonsrammen hadde vi ikke hatt et gjennomtenkt konsept å presentere oljeselskapene. Det var utløsende for hele utviklingsprosjektet, sier administrerende direktør Bernt Skeie i CRM Prototech. 

Selskapet var èn av seks som fikk nytte av Innovasjonsrammen GCE Subsea fikk tildelt fra Innovasjon Norge i 2013.

CRM Prototech AS, et selskap i forskningskonsernet Christian Michelsen Research i Bergen, har laget brenselcellesystemer til romfartsinstallasjoner i mange år. Romfart og havbunn har mye til felles. Det er langt borte, installasjoner kan ikke repareres om noe blir ødelagt hvilket krever svært høy kvalitet. I tillegg er lav vekt kritisk.

– Vi tar erfaringer fra mange år med romfart og bruker dem til å gjøre oljeindustrien grønnere og mer effektiv, sier Bernt Skeie

Med prosjektet Clean, Highly, Efficient Offshore Power (CHEOP) realiseres ideen om brenselsceller som kan produsere strøm med nullutslipp på havets bunn basert på gass fra reservoaret. Statoil Petroleum AS og Norske Shell bidrar med 6,7 millioner kroner i industrifinansiering av prosjektet.

Veien er lang og den tas stegvis. For å teste ut teknologien i mindre skala er det bygget en brensellscelle-modul på land som kan produsere 10 kilowatt. Petromaks 2 har støttet prosjektet med 16 millioner kroner. Med 8,5 millioner kroner i støtte fra Gassnova er prosjektet utvidet, slik at strømproduksjonen også omfatter karbonfangst.

Nå bygges en modul med brenselsceller som kan produsere 1 megawatt på Kjeldbergodden, og som skal testes i 2017-18. Deretter skal det bygges brenselsceller i 2 megawatt-moduler som kan erstatte gassturbiner på boreriggene. I alt er det ca 3.000 gassturbiner offshore. CRM Prototech samarbeider med NCE Maritime CleantTech om en løsning som kan plasseres på skip.

Brensellscelle-modulen bruker bare halvparten så mye drivstoff og gir tre ganger så stor effekt sammenlignet med dagens gassturbiner. Det vil gi et vesentlig bidrag til redusert strømforbruk og karbonutslipp i forbindelse med oljeutvinning og skipstrafikk.

Først når en har fått tilstrekkelig erfaringer fra land og offshore er tiden kommet til å plassere brensellscelle-moduler på havets dyp – og dermed realiseres den opprinnelige ideen. Brenselscellene vil kunne forsyne subsea-installasjoner med strøm i inntil fem år uten vedlikehold. Brensellcellene vil i særlig grad komme til nytte på store dyp, fordi energileveranser fra overflaten er svært kostnadskrevende i dag.

 – Det skal mye utvikling til, men vi vet at det kan la seg gjøre, sier Skeie.

Om 5-8 år vil brenselscelle-modul for strømproduksjon med nullutslipp på havets bunn stå klar. Totalkostnadene for utviklingen vil da ha nådd ca 100 millioner dollar.