Miljøvennlig fotavtrykk i oljebransjen

Miljøvennlig fotavtrykk i oljebransjen

- Med Ecotrack vil GCE NODE-bedriftene ha et konkurransefortrinn i møte med oljeselskapenes økende interesse for å dokumentere miljøvennlige løsninger i sine regnskaper, sier daglig leder i GCE NODE Anne-Grete Ellingsen.

Bedriftene i GCE NODE har utviklet Ecotrack for å måle” fotavtrykket” i oljeutstyrsbransjen. Systemet dokumenterer miljøbelastningen av produkter og tjenester som bedriftene leverer til olje- og gassindustrien.

Dette er et initiativ der de store NODE bedriftene samarbeider tett med mange SMBer i klyngen for å øke verdikjedens konkurransekraft i det globale markedet.

- Det er et analyseverktøy som kombinerer lønnsomhet og miljøhensyn, men også et innovasjonsverktøy som peker på mulige områder for forbedring i verdikjeden, samtidig som effektene av tiltakene kvantifiseres, sier Anne-Grete Ellingsen. 

Målet er at analyseverktøyet skal gi kundene en dokumentasjonen som tilfredsstiller de krav internasjonale rapporteringssystemer som” Global Reporting Initiative” og” FNs Global Compact” stiller. Stadig flere globale og nasjonale selskaper benytter dette i sine rapporteringer om samfunnsansvar og bærekraft.

- Ecotrack trigger også innovative prosesser og hjelper bedriften til å vurdere ny teknologi, høyere energieffektivitet, bedre materialer og kortere verdikjeder, sier Anne-Grete Ellingsen. 

Hva påvirker avtrykket?

Ecotrack viser hvilke områder i verdikjeden fra underleverandører til kunde som har størst karbonavtrykk. Ved å legge inn endringer i design, innkjøp eller prosessforløp, kan en se hvordan dette påvirker avtrykket.

Eksempelvis vil en standard variere. En tradisjonell kran har et større fotavtrykk enn en med lettere materialer og mindre diameter på løftevaieren. Det vil gi en vektreduksjon som har betydning for alle løfteoperasjoner - under fabrikasjon, transport og under løfteoperasjonen som den er ment for. Redusert vekt gir også drivstoff- og energibesparelse, samt større kapasitet per løft.

Et annet eksempel er frakt. Skipstransport har lavere utslipp enn flytransport. Med god planlegging kan behovet for flyfrakt reduseres. Dette også gir lavere kostnader. Ser en på hele produksjonen under ett blir kanskje det mest lønnsomt økonomisk og miljømessig å produsere lokalt.  

- Ecotrack kan også bidra til å korte inn verdikjeden, slik at en del produksjon flyttes hjem, sier Anne-Grete Ellingsen.

Bestra, Cameron, MacGregor Norway, MHWirth and National Oilwell Varco er de første fem bedriftene som tar i bruk Ecotrack-verktøyet. I neste omgang skal EcoTrack rulles ut til de øvrige bedriftene i GCE NODE.

Ecotrack-prosjektet omfatter utviklingen av et web-basert kompetanseprogram som skal øke miljøbevisstheten og fremheve hvordan ansatte kan påvirke miljøet i positiv retning i det daglige arbeidet. Programmet består av en basismodul for alle ansatte i de deltakende NODE-bedriftene, samt en avansert modul for de som ønsker å benytte det.

- Første skritt er bevissthet. Vårt mål er at ansatte er bevisst sine beslutninger og at miljøbelastning av de valg en gjør blir en del av beslutningsunderlaget, både i innkjøp, logistikk, produksjon eller administrasjon, sier Anne Grete Ellingsen. 

Bedriftsledere verden rundt har et økende fokus på hvilken miljøbelastning deres virksomhet medfører, og er opptatt av å redusere den. De forventer det samme fra sine leverandører. Bedrifter som kan dokumentere bedre bærekraft vil bli foretrukket og har dermed også et konkurransefortrinn. Miljøinnsats er ikke bare bra for miljøet, men for NODE-bedriftene er det også kommersielt viktig.

- Vi erkjenner et behov for å redusere den miljømessige belastningen av våre leveranser til olje- og gassvirksomhet og de andre markedene som GCE NODE-bedriftene leverer utstyr og tjenester til. Dette kan gjøres både gjennom ny teknologi, høyere energieffektivitet og mer bærekraftige materialer, sier Anne Grete Ellingsen.

Det finnes tilsvarende analyseverktøy i andre bransjer, f.eks. bil- og bygge industriene, men Ecotrack er det første systemet av denne typen relatert til oljeservice og leverandørindustrien. Neste fase er å bidra til at Ecotrack blir en industristandard.